بيست باب دراسطرلاب
کد دستيابي كتاب:ش 154 تاريخ كتابت:سده 13 همه اطلاعات: مجموعه: ش 41، شكسته نستعليق سده 13- درهمه شماره ها بيك خط ، عنوان و نشان شنگرف ، جلد كاغذي ، ربعي ، داراي : مولف:خواجه طوسي همه اطلاعات:3- بيست باب دراسطرلاب : خواجه طوسي