بحرالفضائل في منافع الافاضل
كد دستيابي كتاب:ش 223 مولف:افضل الدين محمدبن قوام بن رستم بن احمد بن محمود بدرخزانه بلخي كره يي كاتب:احمدعلي علي آبادي تاريخ كتابت:صفر 1203 تاريخ تاليف:كتاب درسده 8 ساخته شده است محل كتابت:كرمانشهان توضيحات درباره مولف شارح مخزن الاسرارنظامي در795 واسكندرنامه نظامي مهدي اليه:براي حاج ميرزا آقاي قزويني منابع ديگر: ( فرهنگ نظام 5:ط - دانشگاه ش 3269 ،فرهنگ نويسي درهند ص 58- نشريه 2:200) همه اطلاعات: بحرالفضائل في منافع الافاضل: افضل الدين محمدبن قوام بن رستم بن احمد بن محمود بدرخزانه بلخي كره يي، شارح مخزن الاسرارنظامي در795 واسكندرنامه نظامي ، ش 61، نستعليق ريز ودرشت احمدعلي علي آبادي در صفر 1203 در كرمانشهان براي حاج ميرزا آقاي قزويني، جلد گالينگور، ربعي ، كتاب درسده 8 ساخته شده است . ( فرهنگ نظام 5:ط - دانشگاه ش 3269 ،فرهنگ نويسي درهند ص 58- نشريه 2:200) آغاز: والله اسم خداي ومجمع صفات. انجام : يهوديه جهودان ميباشند