بازديد دانشجويان مركز بين المللي آموزش زبان فارسي از موزه مؤسسه باستان شناسي دانشگاه تهران
دانشجويان غير ايراني مركز آموزش زبان فارسي در تاريخ 3/تير/1394 به همراه مدرسان و مسئول روابط عمومي مركز از موزه پژوهشي مؤسسه باستان شناسي دانشگاه تهران بازديد كردند. اين مؤسسه در طول چهار دهه فعاليت و كاوش در مناطق مختلف ايران از جمله دشت قزوين، مناطق شمال و جنوب ايران آثار ارزشمندي را گردآوري كرده است. آثار اين موزه در سه تالار و به ترتيب توالي زماني (پيش از تاريخ، تاريخي و اسلامي) به نمايش گذاشته شده است.