مراسم درختکاری
دانشجویان مرکز بین‌‌المللی آموزش زبان فارسی دانشجویان غیر ایرانی مرکز آموزش زبان فارسی 12 نهال اقاقیا در باغ موسسه لغت نامه دهخدا و مرکز آموزش زبان فارسی کاشتند. شهرداری ناحیه و سرای محله باغ فردوس تعداد 12 درخت اقاقیا به موسسه دهخدا هدیه کردند. دانشجویان نیز در مراسمی با حضور مدرس و مسئول روابط عمومی مرکز، شهردار ناحیه و مدیر سرای محله باغ فردوس با یاری هم درختها را کاشتند و دانشجویان با اصطلاحات و واژه های مربوط به محیط زیست بیشتر آشنا شدند.