حضور نويسنده معاصر فرشته احمدی در موسسه لغت نامه دهخدا و مركز بين ‌المللي آموزش زبان فارسي
بنیاد حامیان دهخدا تاسیس شد اولین جلسه بنیاد حامیان مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی با هدف بهره‌گیری از حمایت‌های مادی و معنوی خیرین و واقفین و بررسی و تصویب اساسنامه بنیاد حامیان این مؤسسه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ در مؤسسه لغت‌نامه دهخدا برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی موسسه دهخدا، آقای دکتر شفیعی کدکنی در این جلسه ضمن تأکید یر ضرورت جذب حمایت‌های خیرین داخل و خارج از کشور به اهمیت تقویت روابط عمومی مؤسسۀ لغت‌نامه دهخدا اشاره کرد و حضور این مؤسسه را در رسانه‌های جمعی برای نیل به اهداف آن مؤثر دانست.
آقای دکتر علی درزی، رئیس مؤسسۀ لغت‌نامه دهخدا، نیز ضمن برشمردن فعالیت‌های مؤسسه در دو بخش تألیف لغت‌نامه بزرگ فارسی و پذیرش آموزش زبان فارسی، به نیاز مؤسسه به حمایت خیرین برای تسریع تألیف لغت‌نامه بزرگ فارسی و ارائۀ خدمات بهتر به زبان‌آموزان اشاره کرد.
در این جلسه آقایان دکتر حسن انوری، استاد رسول شایسته، دکتر نجفی اسداللهی و دکتر غلامرضا ستوده از مؤلفان لغت‌نامه بزرگ فارسی، استاد شهرام ناظری، دکتر احمد مسجد جامعی و جمعی از دوستداران فرهنگ و زبان ایران حضور داشتند.