حضور کاوه بیات در موسسه
روز چهارشنبه 29 دی 1395 کاوه بیات، پژوهشگر حوزۀ تاریخ، متخصص تاریخ ایران در دوره دو جنگ جهانی اول و دوم و مؤلف کتاب‌ها و مقاله‌های متعدد در این زمینه، در جمع فارسی‌آموزان مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی حضور یافت و درباره وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران دردوره جنگ جهانی اول (1918-1914) و تداوم آن برای ایران تا حدود سه سال بعد، برای آنان سخن گفت. پس از سخنرانی این محقق سرشناس، شماری از دانشجویان خارجی رشته ایرانشناسی با گرایش تاریخ یا ادبیات در دانشگاه‌های آلمان، انگلستان، ایتالیا و ترکیه پرسش‌هایی را درباره دوره مورد اشاره از منظر تاریخ یا ادبیات سیاسی مطرح کردند که سخنران با حوصله به یکایک آن ها پاسخ گفت. در این جلسه ،علاوه بر حدود پنجاه تن از دانشجویان خارجی ، چند تن از استادان و مدرسان موسسه دهخدا هم حضور داشتند.