بازدید دانشجویان غیر ایرانی از باغ هنر ایرانی و موزه پرفسور حسابی
در تاریخ 6 مهر ماه1394 دانشجویان مرکز آموزش زبان از موزه هنر ایرانی و موزه پرفسور حسابی دیدن کردند.