مراسم پايان دوره زبان آموزان مركز آموزش زبان فارسي
مراسم پايان دوره زبان آموزان مركز آموزش زبان فارسي در تاريخ 3 آذر 94 در تالار مرحوم افشار موسسه لغت نامه دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي برگزار شد. در اين برنامه جناب آقاي دكتر حاج جباري، مدير كل امور دانشجويان غير ايراني وزارت علوم، جناب آقاي رباني رئيس اداره كنسولي اداره كل امور دانشجويان و جناب آقاي مهدخاني سرپرست فرهنگي امور دانشجويان غير ايراني وزارت علوم و تحقيقات و فناوري نيز حضور داشتند. پيش از اين نيز آيين نكوداشت دانشجويان غير ايراني در موسسه دهخدا برگزار مي شده است و آخرين دوره آن سال 1392 بوده است. در اين مراسم زبان آموزان غير ايراني حضور فعال داشتند و تعدادي از آنها از خاطرات خود در ايران صحبت كردند. در پايان اين مراسم از دانش آموختگان دوره پيشرفته مركز با اهداي جوايز و لوح تقدير تجليل شد. همچنين دانشجوياني كه در اجراي برنامه مشاركت داشتند جوايزي دريافت كردند