برنامه هفتگی دوره عالی ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی نیمسال اول 98 از تاریخ 19 فروردین تا 5 تیر 1398

نام دوره روز ساعت نام مدرس ( ریال) شهریه
شعر معاصر فارسی شنبه

9 الی 12

آقای دکتر قاسمی 7000000

غزلیات شمس

یکشنبه

9 الی 12

آقای دکتر قاسمی 7000000

* فرهنگ عامه

دوشنبه

13 الی 16

خانم دکتر مهر 7000000
تاریخ ایران سه شنبه 9 الی 12 خانم دکتر فتوحی 7000000
مثنوی / حافظ چهارشنبه 9 الی 12 آقای دکتر شهبازی 7000000

* کلاس فرهنگ عامه از اول اردیبهشت شروع خواهد شد.