دکتر جواد درهمی در جوار حضرت حق آرام گرفت
همه از خدایم و به سوی خدا می رویم دکتر جواد درهمی از اعضای مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا و از یاران دکتر محمدمعین به جوار حق پیوست. روحش شاد و قرین رحمت الهی باد. در سال 1304 در مشهد به دنیا آمد. وی از نخستین کسانی بود که موفق به اخذ دکتری دندانپزشکی گردید و با دانشجویان برجسته به فرانسه اعزام شد. در سال 1338 بنا به دعوت شادروان دکتر محمدمعین برای تألیف مدخلهای علمی به مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا آمد و همزمان تألیف مدخلهای علمیِ فرهنگ معین را نیز برعهده گرفت. دلبستگی و علاقۀ وافر او به زبان و ادبیات فارسی رشته اصلی او را که دندانپزشکی بود تحت الشعاع قرار داد به نحوی که بیشتر وقت ایشان در مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا صرف کارهای تحقیقی می شد. علاوه بر همکاری با مؤسسۀ لغت¬نامۀ دهخدا و مشارکت در تألیف فرهنگ معین، کتاب سیستم دندانی و تنوع آنها در جانوران از آثار علمی ایشان است. در چند سال اخیر به سبب ضعف بینایی و نیز شکستگی استخوان در منزل بستری شد اما همچنان با لغت سروکار داشت. سرانجام در 91 سالگی دار فانی را وداع گفت. مکان و زمان دقیق مراسم ختم ایشان متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.