جضور دکتر محمد دهقانی در موسسه دهخدا
دکتر محمد دهقانی ،پژوهشگر و مترجم حوزه ادبیات، روز چهارشنبه 13 اردی بهشت1396 در جمع دانشجویان فارسی آموز دوره های میانی، پیشرفته و عالی موسسه دهخدا حاضر شد و در باره تاریخ ادبیات فارسی برای آن سخن گفت.او در سخنرانی اش به ویژه از تفاوت های ادبیات رسمی و غیر رسمی در دوره هایی از تاریخ ادبیات ایران یاد کرد و به عنوان نمونه از شاهنامه فردوسی،رباعی های خیام و غزل های حافظ نام برد که با پشتوانه مردمی به مقام تثبیت ادبی رسید. این پژوهشگر سپس به تفصیل به پرسش های زبان آموزانی از آمریکا، چین، کره جنوبی، آلمان و کویت درباره ادبیات شفاهی در ایران، ادبیات زنان در ایران، آثار ادبی در ایران قبل از اسلام،وتفاوت ها و شباهت های متون ادبی و تاریخی در زبان فارسی پاسخ داد. دکتر دهقانی در حال حاضر به تالیف تکنگاری ها و منتخب هایی از متون ادبی ایران با عنوان «تاریخ و ادبیات ایران» اشتغال دارد.ناشر این سلسله کتاب ها نشر نی است. .