دومین دور گفت وگوهاي فرهنگی ایران و اروپا

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در دومین دور گفتوگوهاي فرهنگی ایران و اروپا گفت: آينده روشنی در پسا گفت و گوهاي فرهنگی ایران و ایتالیاست. به گزارش اداره كل روابط عمومي و اطلاع رساني سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، دومين دور گفتوگوهاي فرهنگي ايران و اروپا (ايتاليا)، صبح امروز پنجشنبه، (14 ارديبهشتماه) با موضوع «نقش هنر در گسترش تعامل و همكاريهاي علمي و فرهنگي» و با مشاركت دانشگاه تهران و دايره المعارف ترهكاني در محل «باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران» آغاز شد. ابراهیمی تركمان در این مراسم، ضمن ابراز خرسندي از برگزاري دومين دور گفت و گوهاي فرهنگی با كشور ايتاليا، تقارن آن با برگزاري نمايشگاه بين المللی كتاب تهران و انتخاب «ايتاليا» به عنوان ميهمان ويژه با شعار «زيبايی بدون زمان» را نشانه ظرفيت ها و قابليت هاي فرهنگی موجود جمهوري اسلامی ايران و ايتاليا و اراده جدي مسئولان و انديشمندان دو كشور در توسعه روابط فرهنگی دانست رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تأکید بر اینکه دو کشور ایران و ایتالیا از قابليتهاي فرهنگی بالايی براي نزديکی فرهنگی برخوردار هستند، گفت: همان طور كه در دور نخست گفت و گوها در بنياد دائره المعارف ترِهكانی اشاره شد، دو كشور از قابليتهاي فرهنگی بالايی براي تعامل فرهنگی برخوردارند. در حقيقت بسياري از منازعات و چالشهاي كنونی جهان ريشه فرهنگی دارد. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: گفت و گوهاي فرهنگی، اين امکان را فراهم میآورد تا انسانها به دور از فضاسازيهاي رسانهاي و تبليغاتی، به معرفی بیواسطه و صحيحتر فرهنگها، عناصر و مؤلفههاي فرهنگی خود پرداخته و مدارا و سعهصدر را در پذيرش تفاوتها و تنوع فرهنگی با يکديگر تجربه كنند. ضرورت همکاري ايتاليا و ايران در زمينه هاي فرهنگی و هنري وی در ادامه سخنان خود، به پیشینه فرهنگی کهن ایران و ایتالیا اشاره و تصریح کرد: ايران و ايتاليا پيشينه فرهنگی كهن و ارزشمندي داشته و داراي توان فرهنگی بسيار بالايی هستند. از اين رو، همکاري دو كشور ايتاليا و ايران در زمينه هاي فرهنگی و هنري بسيار ضروري است. ابراهیمی ترکمان همچنین، تأکید کرد: تأثيرات اين دو فرهنگ بر يکديگر بسيار است. ايران به عنوان يکی از اثرگذارترين مراكز تمدن جهانی، محل نشو و نماي اديان قديمی، محل انشاء و صدور اولين منشور حقوق بشر، يکی از اصلی ترين زادگاهها و كامل ترين خطوط باستانی، سنت هاي باستانی، هنر و معماري كم نظير در دوره باستان و بالاخره زادگاه فرهنگ چند هزار ساله، همواره مورد توجه انديشمندان، خردورزان و محققين و تاريخنگاران بوده است. وی ادامه داد: ايتاليا نيز، يکی از غنی ترين كشورها به لحاظ فرهنگی و تاريخی است و همواره به عنوان كشوري با مردمان خلاق و مبتکر در جهان مشهور بوده و اين موضوع به ويژه در عرصه هنر و شاخه هاي آن نمود قابل توجهی دارد. رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اذعان اینکه هنر ايران تأثيرات زيادي بر هنر اروپا و ايتاليا داشته است، گفت: هنر ساسانيان در بخش بزرگی از دنياي متمدن زمان آنان رواج داشته و تجليات آن در گوشه و كنار دنياي آن روزگار سرمشق هنرمندان بوده است. تأثير ادبيات ايتاليايی بر آثار ايرانی تنها از قرن بيستم به بعد مشاهده می شود كه آثار ايتاليايی محدودي به فارسی ترجمه شد. تأثير كمدي الهی بر جاويد نامه محمداقبال مشهود است. وی پيشينه موجود، مناسبات في مابين جمهوري اسلامی ايران و ايتاليا را برخوردار از يك پشتوانه غنی تاريخی، فرهنگی و تمدنی دانست كه از گذشته هاي دور بر قرار شده و در پيشبرد روابط دوجانبه در همه اعصار، بسيار حائز اهميت و مؤثر بوده است. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: تعاملات فرهنگی ايران و ايتاليا در سال هاي بعد از انقلاب نيز، ادامه يافته و دو كشور در زمينه همکاري هاي علمی، فرهنگی و باستانشناسی توجه ويژهاي داشته اند. رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تأکید کرد: با توجه به سابقه تاريخی و فرهنگی ايران و ايتاليا، معرفی فرهنگ اين دو كشور به يکديگر بسيار مهم است و از طريق ارتباطات فرهنگی و گفت و گوي سياسی پس از توافق هسته اي باعث بهبود و تقويت روابط دوجانبه سياسی و فرهنگی دو كشور خواهد شد. وی در سخنان خود، كار فرهنگی را پايه و ستون ساير اقدامات در روابط بين دو كشور برشمرد و گفت: سرمايه اصلی دو كشور همين ارتباطات و تشابهات فرهنگی می باشد كه در طول تاريخ همواره تداوم داشته است. تأکید بر گسترش روابط فرهنگی ابراهیمی ترکمان اظهار کرد: گفت و گوهاي بين فرهنگی به شناخت بيشتر و معرفی صحيح دو كشور نسبت به عناصر و مؤلفه هاي فرهنگی يکديگر كمك می كند و از آن طريق می توانيم با بسط و گسترش روابط فرهنگی بين ايران و ايتاليا، در ترويج صلح در عرصه بين الملل كوشا باشيم. وی با اذعان اینکه هويت فرهنگی می تواند نقش مهمی در نزديکی بين كشورها داشته باشد، گفت: ما اعتقاد داريم با گفت و گوي فرهنگی می توان فرهنگ را به زبان جهانی مبدل ساخت؛ چراكه فرآيند جهانی شدن، لزوم ارتباط بين فرهنگی را بيش از گذشته نمايان کرده است. رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به برگزاری این دور از گفت و گوها، گفت: از آنجا كه موضوع اين دور از گفت و گوها، هنر است، با توجه به سوابق و همکاري هاي ديرينه دو كشور در اين خصوص می توان به تعريف مشتركی از اين موضوعات رسيد و از بستر اين تعريف، راه روشن گفت و گوها را دنبال کرد. وی همچنین، مطرح کرد: از آنجا كه انسان ها از يك سرچشمه خلق شده اند و خالق آنها يکی و ذات و سرشت آنها واحد است، احساسات مشتركی دارند كه حتی فاصله هاي زمانی و مکانی قادر به از بين بردن آن نيست. از جمله ابزارهايی كه نقش مؤثري در ارتباط نوشتاري و انتقال فرهنگ و هنر به نسل هاي آينده داشته، نسخ خطی، سرمايه مکتوب هر تمدن و فرهنگ، است. نسخه هاي خطی، ميراث فرهنگی هر ملتی است ابراهیمی ترکمان در سخنان خود، پيدايش نسخه هاي خطی را ميراث فرهنگی هر ملتی دانست که هويت فرهنگی هر ملتی در لابه لاي برگ هاي آن نهفته است. وی با اشاره به ابعاد مختلف نسخه هاي خطی گفت: ابعاد مختلف نسخه هاي خطی از قبيل ابعاد علمی، فرهنگی، هنري، اخلاقی، عرفانی و معنوي، نقش سازندهاي در ارتباط و گفت و گو دارند. به ويژه بُعد هنري نسخه هاي خطی، بسيار جذّاب و متنوع است، زيرا هنر، زبان مشترک فرهنگ ها و جهانی است و كاركردهاي متنوعی دارد. در واقع، نقش فرهنگی نسخه هاي خطی، همان چيزي است كه تمام ملت ها به دنبال آن هستند و اهميت زيادي برايش قائلند. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه به ایران شناسی و زبان و ادبیات فارسی اشاره و تصریح کرد: در خصوص ايرانشناسی و زبان و ادبيات فارسی نيز، دو كشور داراي سابقه اي طولانی هستند. براي نمونه، در پنج دانشگاه معتبر ايتاليا، كرسی هاي زبان و ادبيات فارسی داير است. اخيرا نيز، در دانشگاه پالرمووكالياري، واحد اجباري آموزش زبان فارسی براي دانشجويان داير شده است و ناگفته نماند که در برخی از دانشگاه های کشورمان، زبان ایتالیایی تدریس می شود. وی ادامه داد: با توجه به تمام مسائل ياد شده، بر اين مسأله تأكيد می شود كه راهکارها و برنامه هاي ارائه شده در اين گفت و گوها از سوي نهادها و ارگانهاي رسمی دو كشور اجرايی و عملياتی شود. نظر به اينکه اين گفت و گو همزمان با نمايشگاه كتاب ايران و حضور ايتاليا به عنوان ميهمان ويژه آن برگزار می شود، پيشنهاد می شود كه ايران نيز، در يکی از نمايشگاه هاي معتبر بين المللی كتاب در ايتاليا، مانند نمايشگاه كتاب كودک بولونيا، مهمان ويژه باشد. رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه، خاطرنشان کرد: با توجه به تعاملات فرهنگی و اشتراكات موجود، می توان آيندهاي روشن را در پس گفت و گوهاي فرهنگی ميان دو كشور متصور شد. اميدوارم اين گفت و گوها بتواند دو ملت را به هم بيش از پيش نزديك کند؛ بديهی است حاصل اين گفت و گوها و انتقال آن به نخبگان و مردم دو كشور می تواند غبار عدم شناخت كافی نسبت به يکديگر را از ذهن جامعه بزدايد. وی در پایان سخنان خود، ضمن تشکر از برگزارکنندگان این دور از گفت و گوها، اظهار اميدواری کرد تا گفت و گوهاي فرهنگی ايران و ايتاليا ادامه يافته و مصوبات آن به مرحله اجرايی و عملياتی برسد و نتايج مثبت و سازنده براي تداوم و گسترش روابط فرهنگی دو كشور داشته باشد. بنابر اعلام این خبر، در اين نشست يك روزه، محمود نيلي احمدآبادي، رييس دانشگاه تهران، وينچنزو آمندولا، معاون وزير امور خارجه ايتاليا حضور و در بخش افتتاحيه به ايراد سخنراني خواهند پرداخت. همچنين در بخش اصلي اين نشست، سيد احمدرضا خضري، حسين سليمي، شاهين حيدري، حسن بلخاري و همايون همتي از ايران و ماسيمو براي، كارلو چرتي، فابيوگراسي، آدریانو والریو رسّی، ماسیّمو پاپا و کلائودیو لویاکونو از ايتاليا حضور و سخنراني دارند. گفتنی است، اولین دور گفتوگوهای فرهنگي ایران و اروپا به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و همكاري رايزني فرهنگي كشورمان به میزبانی بنیاد دائره المعارف ایتالیا، آذرماه سال 1395 در رم برگزار شد. .