بازدید هیأتی از دانشگاه بن از موسسه لغتنامه دهخدا
در تاریخ 25/2/1396 هیأتی مرکب از خانم دکتر اورتمان از دانشگاه بن به همراه گروهی از فارسی آموزان این دانشگاه از موسسه لغتنامه دهخدا و مرکز بین الملل آموزش زبان فارسی بازدید کردند. در این دیدار در مورد زمینه همکاری های مشترک و امکان حضور فارسی آموزان دانشگاه بن در این مرکز بحث و تبادل نظر شد. سپس هیأت بازدیدکننده از چند کلاس درس در این مرکز و نیز از گنجینه دهخدا بازدید به عمل آوردند