حضور استادان دانشگاه سارایوو در مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی
تعدادی از دانشجویان مرکز (دورۀ اول فصل بهار) در توری یک روزه از خیابان سی تیر تهران (خیابان ادیان) و بناهای شاخص این خیابان بازدید کردند. سردر باغ ملی، آتشکده آدریان، خانۀ پدری ایرج میرزا (شاعر دورۀ مشروطه)، موزۀ آبگینه و ... از اماکنی بود که دانشجویان از آن بازدید کردند. دانشجویان در انتهای برنامه در کافۀ قدیمی نادری مورد پذیرایی قرار گرفتند.