مشخصات فردی، فعالیتها و آثار
دکتر غلامرضا ستوده در سال ۱۳۱۳ در شهر مشهد متولد شد. پس از طي دوره هاي ابتدايي و متوسطه براي تحصيلات دانشگاهي به تهران آمد و در سال ۱۳۳۸ از دانشكدۀ الهيات دانشگاه تهران رشتۀ منقول فارغ التحصيل شد و همزمان شهادت-نامه هاي علوم قضايي و علوم تربيتي را تا سطح ليسانس گذرانيد. در سال ۱۳۴۷ موفق به اخذ درجۀ فوق ليسانس در زبان-شناسي همگاني و زبان هاي باستاني و در سال۱۳۴۹ موفق به دريافت فوق ليسانس در رشتۀ زبان و ادبيات فارسي و سرانجام در سال ۱۳۵۳ موفق به دريافت درجۀ دكتري در رشتۀ زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران گرديد . دكتر ستوده در سال هاي ۱۳۴۵ و ۱۳۴۶ دروس دروۀ فوق ليسانس علوم اداري و مديريت بازرگاني را نيز در دانشكدۀ حقوق دانشگاه تهران گذرانيده و اين تحصيلات در كيفيت مديريت وي در مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا بسيار مؤثر و مفيد بوده است. دكتر ستوده از سال ۱۳۵۳ تا 1383 كه به درجۀ بازنشستگي نايل شدند معاونت استاد دكتر شهيدي را در مؤسسۀ لغت‌نامه دهخدا برعهده داشته اند .ايشان علاوه بر كار مديريت، در امر تأليف و بازخواني و ويراستاري لغت نامۀ دهخدا مشاركت فعال داشته و تأليف و تدوين بخشي از حرف «ميم» لغت نامۀ دهخدا بر عهدۀ ايشان بوده است و هم اكنون نيز در تأليف لغت نامۀ فارسي مشاركت دارند. چاپ اول و دوم كامپيوتري لغت نامۀ دهخدا ثمرۀ سخت كوشي و تلاش دلسوزانۀ ايشان است. تدريس دروس مرجع شناسي و روش تحقيق - تاريخ ادبيات - آيين نگارش - و متون نظم ونثر فارسي در دانشكدۀ ادبيات و علوم انساني بر عهدۀ ايشان بوده است. دكتر غلامرضا ستوده داراي آثار و تأليفاتي به این شرح مي باشد: مرجع شناسي و روش تحقيق در ادبيات فارسي (كتاب درسي دانشگاهي) از انتشارات سمت.، تحميديه در ادب فارسي ج اول و دوم جلد سوم زير چاپ است.، سيماي رستم در شاهنامه، مجموعه خطابه هاي نخستين كنگرۀ تحقيقات ايراني (جلد۲ و ۳ )، در شناخت اقبال مجموعه مقاله.، نميرم از ين پس كه من زنده ام (محموعه مقالۀ هزارۀ شاهنامۀ فردوسي). مشاركت در تأليف فرهنگ فارسي به چيني در دانشگاه پكن.، مشاركت در تأليف فرهنگ چيني به فارسي در دانشگاه پكن.، مشاركت در تأليف فرهنگ ضرب المثل هاي چيني - فارسي - انگليسي (با استاد چيني)، مشاركت در تأليف فرهنگ اصطلاحات كشاورزي به عنوان عضو كميته هماهنگي فرهنگستان علوم.، مشاركت در تأليف فرهنگ متوسط دهخدا.، دكتر ستوده همچنين حدود ۵۰ مقاله در زمينه هاي مختلف به چاپ رسانده اند.
روز شمار زندگی