مشخصات فردی، فعالیتها و آثار
اکرم سلطانی، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی و فارغ¬التحصیل از دانشگاه تهران و دانشگاه علامه طباطبایی است. که از سال 1370 به طور تمام وقت با مؤسسۀ لغت¬نامۀ دهخدا همکاری داشته و سرپرستی ویراستاری چاپ¬های کامپیوتری به عهدۀ ایشان بوده و تدارک علمی لوح فشردۀ لغت¬نامۀ دهخدا و ارتقای قابلیت¬های پژوهشی CD از جمله خدمات ارزندۀ وی است. نامبرده در سازمان جدید مؤسسۀ لغت¬نامۀ دهخدا سرپرستی بخش تألیف را عهده¬دار است و در حال حاضر تألیف بخشی از حرف «ب» را نیز در دست دارد. ایشان در تألیف فرهنگ متوسط دهخدا مشارکت داشته و چند مقاله نیز در مجلات علمی پژوهشی به چاپ رسانده است.
روز شمار زندگی