مشخصات فردی، فعالیتها و آثار
علی اکبر سعیدی سیرجانی پژوهشگر و ادیب در 20 آذر 1310 در سیرجان کرمان متولد شد. در رشتۀ روانشناسی و فلسفه از دانشگاه تهران فوق لیسانس گرفت. در سال 1356 – 1341 به عنوان مؤلف با لغت نامۀ دهخدا همکاری کرد و تنظیم و تدوین حرف «ن» و بخشی از «م» (مد - مژ) به عهده ایشان گذاشته شد. در بنیاد فرهنگ ایران با پرویز ناتل خانلری نیز همکاری داشت. برخی از آثار و تصحیحات ایشان به شرح ذیل است: تفسیر سورآبادی، بدایع الوقایع، تاریخ بیداری ایرانیان، واژه نامک، ای کوته آستینان، بینوا شیخ صنعان، آشوب یادها، ضحاک ماردوش، قافله سالار سخن خانلری، بیچاره اسفندیار. علاوه بر این آثار، مقالات و دفاتر شعر هم از او برجای مانده است. وی در آذر 1373 در تهران درگذشت.
روز شمار زندگی