مشخصات فردی، فعالیتها و آثار
علی اشرف صادقی در سال 1320 در شهر قم متولد شد. مدرک دکترای زبان شناسی همگانی خود را از دانشگاه سوربن (پاریس) در سال 1346 اخذ کرد و در سال 1348 به استخدام گروه زبان شناسی دانشگاه تهران درآمد. در سالهای 1342 – 1340 به عنوان مؤلف در تنظیم و تدوین بخشی از حرف «گ» با مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا همکاری داشته است.
برخی از آثار او:
دستور زبان فارسی، تصحیح لغت فرس اسدی، نگاهی به گویش نامه های ایرانی، مسائل تاریخی زبان فارسی، تصحیح فرهنگ فارسی مدرسه سپهسالار، تکوین زبان فارسی و ... مقالات متعدد در زمینۀ لغت. در حال حاضر وی مدیرگروه فرهنگ نویسی فرهنگستان است و دبیری مجلۀ فرهنگ نویسی را برعهده دارد
روز شمار زندگی