مشخصات فردی، فعالیتها و آثار
مریم میرشمسی، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران که از سال 1371به طور پاره وقت در ویراستاری چاپ کامپیوتری لغت نامۀ دهخدا با مؤسسه همکاری داشته است. عمده فعالیت ایشان در دفتر فرهنگی آقای دکتر علی رواقی بوده که تا سال 1386 این همکاری ادامه یافته است در تألیف ذیل فرهنگ های فارسی با آقای دکتر رواقی همکاری کرده است .همچنین در تألیف فرهنگ بزرگ سخن نیز به سرپرستی دکتر حسن انوری مشارکت داشته است. از سال 1386 با مؤسسۀ لغت نامۀ به طور تمام وقت همکاری دارد و در حال حاضر تألیف قسمت هایی از حرف «ب» بر عهده وی است.
از کارهای او می توان به تصحیح العراضه فی الحکایة السلجوقیه و سمط العلی للحضرة-العلیا اشاره کرد.
روز شمار زندگی