مشخصات فردی، فعالیتها و آثار
ایرج مهرکی، دارای درجۀ دکتری در زبان ادبیات¬فارسی، از سال 1371 در ویراستاری هر دو چاپ کامپیوتری لغت نامۀ دهخدا همکاری و به عنوان عضو هیئت مؤلفان لغت¬نامه پذیرفته شده است و در حال حاضر تألیف بخشی از حرف «ب» و نیز ریاست برخی از جلسات مقابلۀ لغت¬نامۀ فارسی بر عهدۀ وی است. آقای دکتر مهرکی در تألیف و تدوین فرهنگ متوسط دهخدا نیز مشارکت داشته¬ا است. از کارهای نامبرده می¬توان به تصحیح جهانگشای جوینی با همکاری دکتر عباسی و چندین مقاله اشاره کرد.
روز شمار زندگی