مشخصات فردی، فعالیتها و آثار
جلال¬الدین همایی متخلص به سنا در دی ماه 1278 در اصفهان متولد شد. تحصیلات خود را نزد پدرش، میرزاابوالقاسم محمد نصیر متخلص به طرب (اصفهانی) آغاز کرد. در مدرسه قدسیه و بیست سال در مدرسه نیماورد اصفهان حجره¬نشینی کرد و اجازۀ روایت و اجتهاد گرفت. در 1302 به تدریس در مدارس اصفهان اشتغال یافت. در 1307 رهسپار تهران شد به تدریس در دارالفنون و بعدها چند مدرسه دیگر اشتغال یافت. هنگام بازنشستگی (در 1345) استاد دورۀ فوق¬لیسانس و دکتری در دانشکدۀ ادبیات و دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران بود. در 1355 دکترای افتخاری از دانشگاه ملی ایران دریافت کرد. عضو پیوسته فرهنگستان ایران و عضو «انجمن تحقیق در ادبیات و زبانهای خارجی» بود در تألیف قسمتی از حرف الف لغت¬نامه دهخدا مشارکت داشت. او از برجسته¬ترین ادیبان معاصر است و تألیفات و مقالات فراوان دارد. که از آن جمله¬اند: تاریخ ادبیات ایران؛ غزالی¬نامه (1318)؛ طرب¬خانه ؛ صناعات ادبی؛ خیامی¬نامه؛ تفسیر مثنوی مولوی؛ مولوی¬نامه؛ مختاری¬نامه (1361). تصحیح ولدنامه، نصیحة¬ الملوک (1)، منتخب اخلاق ناصری (1320)، مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه (1325)، دیوان عثمان مختاری (1341)، دیوان طرب (1342). مرحوم همایی چند دفتر شعر و چندین مقاله نیز به چاپ رسانده است.
روز شمار زندگی