مشخصات فردی، فعالیتها و آثار
عبدالرضا قریشی دارای درجۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ زبان ادبیات فارسی و دبیر دبیرستان¬های تهران، از سال 1384 در استخراج لغات و شواهد، نمونه¬خوانی و مقابله با مؤسسه مشارکت داشته و اینک تألیف قسمتهایی از حرف «ب » برعهدۀ ایشان است
روز شمار زندگی