مشخصات فردی، فعالیتها و آثار
دکتر محمد استعلامی در سال 1315 در تهران متولد شد. سال آخر متوسطه را در تهران گذراند و در 1334 وارد دانشسرای عالی شد. در 1337 در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی لیسانس گرفت. چند سالی در شهرستان ها دبیر بود. ضمن تدریس ادامۀ تحصیل داد و در 1345 با ارائه رسالۀ «تحلیل، تصحیح متن، توضیحات و فهرست های تذکرة الاولیاء عطار نیشابوری» با نمرۀ ممتاز درجۀ دکتری گرفت. از 1343 در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و در 1356 با رتبۀ استادی بازنشسته شد. از سال 1340 با دهخدا همکاری نمود و بخشی ازحرف « د»، «ف»، «ک»، «هـ» را تنظیم و تدوین نمود.
از آثار اوست:

شناخت ادبیات امروز یا بررسی ادبیات امروز ایران؛ بررسی شاهکارها در زبان فارسی؛ ادبیات دورۀ بیداری و معاصر.، تصحیح تذکرة الاولیا؛ مثنوی
روز شمار زندگی