مشخصات فردی، فعالیتها و آثار
استاد عباس دیوشلی در سال 1299 در لاهیجان به دنیا آمد. وی در سال 1335 به پیشنهاد دکتر معین به جمع یاران دهخدا پیوست و تمام حرف «ت» و بخشی از حرف «ز» را تألیف نمود ایشان عضو هیئت مقابله بودند و بعد از اتمام لغت نامۀ دهخدا در تألیف لغت نامۀ فارسی نیز مشارکت داشته و جزوه هایی از حرف الف را تألیف کرده اند.
روز شمار زندگی