مشخصات فردی، فعالیتها و آثار
دكتر جواد درهمي در سال ۱۳۰۴ در شهر مشهد به دنيا آمد وي پس از طي دورۀ ابتدايي و متوسطه دردانشكدۀ دندانپزشكي دانشگاه تهران موفق به اخذ دكتري در همين رشته شد و با دانشجويان برجسته به فرانسه اعزام شد. فعاليت هاي فرهنگي و آموزشي خود را از سال۱۳۲۲ آغاز كرد و در سال ۱۳۳۸به مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا پيوست. تأليف قسمتي از حرف ميم به عهدۀ ايشان گذاشته شد دل بستگي ايشان به زبان و ادبيات فارسي رشتۀ اصلي ايشان را كه دندانپزشكي است تحت الشعاع قرار داد به نحوي که بيشتر وقت ايشان در مؤسسۀ لغت نامه صرف كارهاي تحقيقي مي شود. علاوه بر همكاري با مؤسسۀ لغت نامه در تأليف فرهنگ معين نيز مشاركت داشته اند. كتاب سيستم دنداني و تنوع آنها در جانوران از آثار علمي ايشان است و هم اكنون در كار تأليف لغت نامۀ فارسي مشاركت دارند.
روز شمار زندگی