مشخصات فردی، فعالیتها و آثار
سیدعبدالله انوار در سال 1303 در تهران متولد شد. وی از سال 1338 تا 1351 به عنوان مؤلف در لغت نامۀ دهخدا همکاری کرد و به تنظیم و تدوین تمامی حرف «خ» و یک جلد از حرف «ک» لغت نامۀ دهخدا پرداخت. وی از پیشکسوتان معاصر نسخه شناسی در ایران است. بیش از 20 سال رئیس بخش نسخ خطی کتابخانه ملی ایران بود. رشتۀ ریاضی را در دانشسرای عالی تحصیل کرد و پس از فارغ التحصیلی، در وزارت فرهنگ و هنر استخدام شد. وی به زبانهای عربی، انگلیسی و فرانسه تسلط دارد.
برخی از آثار او:
شرح و ترجمه 22 جلد کتاب شفای بوعلی سینا، متن و تعلیقات اساس الاقتباس خواجه نصیرالدین طوسی، تصحیح تاریخ جهانگشای نادری، شرح مصنفات باباافضل کاشی، شرح تلویحات شیخ اشراق، تعلیقه مفصل بر دانشنامه علایی ابن سینا، ترجمه مقاصد الفلاسفه غزالی، ترجمه و شرح منطق المخلص امام فخررازی، شرح دره التاج علامه قطب الدین شیرازی و ...
روز شمار زندگی