علامه دهخدا
دکتر معین
علامه شهیدی
دکتر دبیر سیاقی
بهمنیار
گنابادی
همایی
دکتر قاسمی
وحدت
دیو شلی
دکتر درهمی
دکتر گیوی
دکتر انوار
دکتر انوری
دکتر نجفی اسدالهی
دکتر فرشیدورد
دکتر صادقی
دکتر شایسته
دکتر ستوده
دکتر استعلامی