• العنوان - رقم الهاتف
  • حوزه ریاست و روابط عمومی
  • معاونت اداری و مالی
  • تماس با بخش تالیف
  • تماس با بخش آموزش و امور دانشجویی

العنوان: شارع وليعصر الشمالي، بعد بارك وي، قبل ساحة تجريش، محطة بيسيان، أوقاف الدكتور محمود أفشار، 3011 ... الرمز البريدي: 1961733114
البريد الإلكتروني: icps@ut.ac.ir
رقم الهاتف: 22700857 و 22731473

رقم الهاتف مركز تعليم اللغة: 22717120 و 22716833

مولفان لغت نامه بزرگ فارسی
مولفان لغت نامه دهخدا
Content 3
تصویر نام و سمت - رایانامه شماره تماس تصویر نام و سمت - رایانامه شماره تماس
آقای دکتر علی درزی
ریاست مؤسسه و مرکز
alidarzi@ut.ac.ir
مستقیم : 22701058
داخلی : 200
آقای عباس پهلوانی
معاونت مؤسسه و مرکز
مستقیم : 22711800
داخلی : 262
آقای سید فرهاد ترابی
کارشناس مدیریت صنعتی
رئیس اداری و پشتیبانی
ftorabi1346@ut.ac.ir
مستقیم : 22731477
داخلی : 248
خانم شیما صافی
کارشناس اقتصاد نظری
رئیس دفتر مؤسسه و دبیرخانه
shima.safi@ut.ac.ir
مستقیم : 22718074
داخلی : 200
دورنگار : 22711902
خانم مریم مقدم
مدیر روابط عمومی
مستقیم : 22701083
داخلی : 260
  آقای ابراهیمی
رئیس امور مالی
مستقیم : 22713011
داخلی : 245
تصویر نام و سمت - رایانامه شماره تماس تصویر نام و سمت - رایانامه شماره تماس
آقای عباس پهلوانی
معاونت مؤسسه و مرکز
مستقیم : 22711800
داخلی : 262
آقای سید فرهاد ترابی
رئیس اداری و پشتیبانی
ftorabi1346@ut.ac.ir
مستقیم : 22731477
داخلی : 248
  آقای ابراهیمی
رئیس امور مالی
مستقیم : 22713011
داخلی : 245
خانم شیما صافی
رئیس دفتر مؤسسه و دبیرخانه
shima.safi@ut.ac.ir
مستقیم : 22718074
داخلی : 200
دورنگار : 22711902
آقای مهندس محمد سعید ابوطالبی
کتابخانه
مستقیم :
داخلی : 264
خانم مانا شایسته
سرپرست گنجینه
مستقیم :
داخلی : 252
خانم مهناز غفاری
کارشناس امور مالی ghafari_nazari@ut.ac.ir
مستقیم : 22713011
داخلی : 245
آقای اویس هاشمی
امین اموال و کارشناس کتابخانه
مستقیم : 26852069
داخلی : 256
  خانم مهندس لیوسا رسولی
کارشناس انفورماتیک
مستقیم :
داخلی : 226
آقای علیرضا شاه محمدی
کارشناس انفورماتیک
مستقیم :
داخلی : 247
امور عمومی خانم لیلا مؤدب، خانم نجیبه حدادی، آقای هادی کریمی، آقای داوود عزیزی، آقای اسکندری و آقای اسلامی مستقیم :
داخلی : 208 ، 301 ، 217 ، 207 ، 235 ، 252
خانم معصومه عبدالهی
رئیس کتابخانه
مستقیم : 22719495
داخلی : 211
  خانم مژگان مقدس جعفری
اپراتور تلفنخانه
مستقیم : 22700857 - 22731473
داخلی : 0 و 300
  خانم هاله رضایی
انتشارات
مستقیم :
داخلی : 333
  آقای حسین باقرزاده مستقیم :
داخلی : 255
  آقای مهدی طریق پور
تأسیسات
مستقیم :
داخلی : 203
  آقای محسن مؤمنی
انتظامات
مستقیم : 22731475
داخلی : 201
آقای مهندس حمید رضا طهرانی
tehrani@ut.ac.ir
طراح تارنمای موسسه و مسئول انفورماتیک
مستقیم :
داخلی : 237
خانم اکرم سلطانی
سرپرست بخش فنی تألیف
akramsoltani@ut.ac.ir
مستقیم : 22717116
داخلی : 229
خانم دکتر پگاه خدیش
بخش تألیف و عضو هیئت علمی مؤسسه و مرکز
مستقیم :
داخلی : 232
آقای دکتر ایرج شهبازی
بخش تألیف و عضو هیئت علمی مؤسسه و مرکز
مستقیم :
داخلی : 209
خانم مهناز بیکی
بخش تألیف mahna2.beygi@yahoo.com
مستقیم :
داخلی : 239
خانم اکرم محمدی
بخش تألیف
akrammohammadi@ut.ac.ir
مستقیم :
داخلی : 230
خانم رکسانا نصیری
بخش تألیف
nasiri@ut.ac.ir
مستقیم :
داخلی : 230
تصویر نام سمت شماره مستقیم   داخلی
خانم اعظم السادات نوابی
سرپرست بخش آموزش
مستقیم : 22717120
داخلی : 219
آقای دکتر قاسمی
سرپرست آزمایشگاه زبان و اتاق نمایش
مستقیم :
داخلی : 243
داخلی آزمایشگاه : 205
  خانم ندا نفیسی
بخش آموزش
icps@ut.ac.ir
مستقیم : 22716833
داخلی : 218
  خانم جمشیدی مستقیم :
داخلی : 224
خانم ربابه حیاتی
امور کنسولی دانشجویان
مستقیم : 22708131
داخلی : 221
  خانم مینو نامداری
فروشگاه mnamdari@ut.ac.ir
مستقیم : 22718073
داخلی : 206
  خانم مهدوی
امور دانشجویی
icps.dormitory@ut.ac.ir
مستقیم : 26852077
داخلی : 227