• مدیریت و همکاران اداری و ستادی
  • همکاران بخش تالیف
  • همکاران بخش آموزش
  • بازنشستگان
  • روسا و معاونین پیشین
تصویر نام و سمت - رایانامه شماره تماس تصویر نام و سمت - رایانامه شماره تماس
آقای دکتر علی درزی
ریاست مؤسسه و مرکز
alidarzi@ut.ac.ir
مستقیم : 22701058
داخلی : 200
آقای عباس پهلوانی
معاونت مؤسسه و مرکز
مستقیم : 22711800
داخلی : 262
آقای دکتر سیدمحمد علوی
معاونت موسسه و مرکز
اطلاعات علمی و پژوهشی
smalavi@ut.ac.ir
مستقیم : 22731477
داخلی : 248
     
آقای سید فرهاد ترابی
رئیس اداری و پشتیبانی
ftorabi1346@ut.ac.ir
مستقیم : 22731477
داخلی : 248
خانم شیما صافی
رئیس دفتر مؤسسه و دبیرخانه
shima.safi@ut.ac.ir
مستقیم : 22718074
داخلی : 200
دورنگار : 22711902
خانم مریم مقدم
مدیر روابط عمومی
مستقیم : 22701083
داخلی : 260
  آقای ابراهیمی
رئیس امور مالی
مستقیم : 22713011
داخلی : 245
خانم مهناز غفاری
کارشناس امور مالی ghafari_nazari@ut.ac.ir
مستقیم : 22713011
داخلی : 245
آقای اویس هاشمی
کارپرداز و کارشناس کتابخانه
مستقیم : 26852069
داخلی : 256
  خانم مهندس لیوسا رسولی
کارشناس انفورماتیک
مستقیم :
داخلی : 226
آقای علیرضا شاه محمدی
امور رایانه
مستقیم :
داخلی : 247
امور عمومی خانم لیلا مؤدب، آقای هادی کریمی، آقای داوود عزیزی، آقای اسکندری و آقای اسلامی مستقیم :
داخلی : 208 ، 301 ، 217 ، 207 ، 235 ، 252
خانم معصومه عبدالهی
رئیس کتابخانه
مستقیم : 22719495
داخلی : 211
خانم مانا شایسته
سرپرست گنجینه
مستقیم :
داخلی : 252
آقای مهندس محمد سعید ابوطالبی
کتابخانه
مستقیم :
داخلی : 264
  خانم مژگان مقدس جعفری
اپراتور تلفنخانه
مستقیم : 22700857 - 22731473
داخلی : 0 و 300
  خانم هاله رضایی
انتشارات
مستقیم :
داخلی : 333
  آقای حسین باقرزاده مستقیم :
داخلی : 255
  آقای مهدی طریق پور
تأسیسات
مستقیم :
داخلی : 203
  آقای محسن مؤمنی
انتظامات
مستقیم : 22731475
داخلی : 201
مهندس حمید رضا طهرانی
tehrani@ut.ac.ir
رایانه
مستقیم :
داخلی : -
           
تصویر نام و سمت - رایانامه شماره تماس تصویر نام و سمت - رایانامه شماره تماس
خانم اکرم سلطانی
سرپرست بخش فنی تألیف
akramsoltani@ut.ac.ir
مستقیم : 22717116
داخلی : 229
خانم دکتر پگاه خدیش
بخش تألیف و عضو هیئت علمی مؤسسه و مرکز
pkhadish@ut.ac.ir
مستقیم :
داخلی : 232
آقای دکتر ایرج شهبازی
بخش تألیف و عضو هیئت علمی مؤسسه و مرکز
مستقیم :
داخلی : 209
خانم مهناز بیکی
بخش تألیف mahna2.beygi@yahoo.com
مستقیم :
داخلی : 239
خانم اکرم محمدی
امین اموال ، بخش تألیف
akrammohammadi@ut.ac.ir
مستقیم :
داخلی : 230
خانم رکسانا نصیری
بخش تألیف
nasiri@ut.ac.ir
مستقیم :
داخلی : 230
تصویر نام و سمت - رایانامه شماره تماس تصویر نام و سمت - رایانامه شماره تماس
آقای دکتر سیدمحمد علوی
معاونت آموزشی موسسه
اطلاعات علمی و پژوهشی
مستقیم : 22731477
داخلی : 248
  خانم اعظم السادات نوابی
سرپرست بخش آموزش
مستقیم : 22716833
داخلی : 219
آقای دکتر قاسمی
سرپرست آزمایشگاه زبان و اتاق نمایش
مستقیم :
داخلی : 243
داخلی آزمایشگاه : 205
  خانم مهدوی
امور دانشجویی
icps.dormitory@ut.ac.ir
مستقیم : 26852077
داخلی : 227
  خانم ندا نفیسی
امور بین الملل
icps@ut.ac.ir
مستقیم : 22717120
داخلی : 1
  خانم جمشیدی
بخش آموزش زبان آموزان
مستقیم :
داخلی : 224
خانم ربابه حیاتی
امور کنسولی دانشجویان
مستقیم : 22708131
داخلی : 221
  خانم مینو نامداری فروشگاه
mnamdari@ut.ac.ir
مستقیم : 22718073
داخلی : 206
  خانم مهندس لیوسا رسولی
کارشناس بخش آموزش
مستقیم :
داخلی : 226
     
اسامی همکاران بازنشسته مؤسسۀ دهخدا از سال 1350 تا کنون :
نام سمت
آقای رسول ابوعلی زاده کتابدار
آقای سعید سعیدی مسئول امور دفتری
آقای مجتبائی مسئول دفتر ریاست
آقای بصیری متصدی نشریات
آقای ستار علی بابایی حسابدار
آقای قنبر علی سمیعی امور عمومی. ایشان در سال 1363 به فیض شهادت رسیدند.
آقای حبیب جوادی امور عمومی
آقای رمضان شفیعی امور عمومی
آقای محمد اسماعیل فرهادی متصدی امور عمومی
آقای رحمت اله کوشکستانی متصدی امور عمومی
آقای عباس شاه محمدی راننده
آقای دکتر محمد ذوالریاستین کارشناس پژوهشی
خانم فاطمه شاه محمدی کارشناس پژوهشی
آقای محمد رضا جناب زاده سرپرست آموزش
خانم عطیه ملت خواه مقدم کارشناس پژوهشی
آقای میر هاشم محدث عضو هیات علمی پژوهشی
آقای امیر توسلی متصدی امور نشریات
خانم فاطمه بهاور کارشناس پژوهشی
خانم زهرا ربیع زاده سرپرست کتابخانه
آقای حمید رضا قاسمی حسابدار
خانم الهه رهوار سرپرست گنجینه
آقای نعمت اله خیامی کارشناس مسئول حسابداری
خانم ظریفه کاشانی کارشناس پژوهشی
نام سمت مدت حضور
مرحوم علامه علی اکبر دهخدا موسس و اولین رئیس مؤسسۀ دهخدا از سال 1324 تا 1334
مرحوم آقای دکتر محمد معین دومین رئیس مؤسسۀ دهخدا از 1334 تا 1345
علامه مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی سومین رئیس مؤسسۀ دهخدا 1347 تا 1385
آقای دکتر علی افخمی رئیس مؤسسۀ دهخدا 1385 تا 1393
آقای دکتر علی درزی رئیس مؤسسۀ دهخدا 1393 تا اکنون
     
علامه دکتر سید جعفر شهیدی معاونت مؤسسۀ دهخدا 1342 تا 1347
آقای دکتر غلامرضا ستوده معاونت مؤسسۀ دهخدا  
خانم دکتر شکوفه شهیدی معاونت مؤسسۀ دهخدا 1385 تا 1387
آقای دکتر قاسم صافی گلپایگنی معاونت آموزشی مؤسسۀ دهخدا 1387 تا 1388
آقای حسین احمد آخوندی معاونت اداری و مالی مؤسسۀ دهخدا 1387 تا 1390
آقای علی اکبر ابدی معاونت اداری و مالی مؤسسۀ دهخدا 1390 تا 1393
آقای عباس پهلوانی معاونت آموزشی مؤسسۀ دهخدا  
آقای عباس پهلوانی معاونت اداری و مالی مؤسسۀ دهخدا