مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی، دوره های آموزش زبان فارسی به دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی را به شرح زیر برگزار می كند:

دوره های کوتاه مدت
دوره ها روز ساعت توضیحات
پيش مقدماتی شنبه تا چهارشنبه

12:00 - 09:00

15 ساعت در هفته به مدت 6 هفته
مقدماتی 1 شنبه تا چهارشنبه

12:00 - 09:00

مقدماتی 2 شنبه تا چهارشنبه

12:00 - 09:00

مقدماتی 3 شنبه تا چهارشنبه

12:00 - 09:00

میانی 1 شنبه تا چهارشنبه

12:00 - 09:00

میانی 2 شنبه تا چهارشنبه

12:00 - 09:00

میانی 3 شنبه تا چهارشنبه

12:00 - 09:00

پیشرفتۀ 1 شنبه تا چهارشنبه

12:00 - 09:00

پیشرفتۀ 2 شنبه تا چهارشنبه

12:00 - 09:00

پیشرفتۀ 3 شنبه تا چهارشنبه

12:00 - 09:00

دوره های بلند مدت
مقدماتی 1 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 16:00 - 13:00 9 ساعت در هفته به مدت 11 هفته
مقدماتی 2 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 16:00 - 13:00
میانی 1 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 16:00 - 13:00
میانی 2 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 16:00 - 13:00
پیشرفته شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 16:00 - 13:00
كلاس هاي فوق برنامه 19 فروردين تا 30 ارديبهشت
نام دوره روز ساعت استاد طبقه/اتاق توضیحات شهريه(ریال)
مكالمه و شنيدن 1 یک شنبه و سه شنبه 13:00-14:30 خانم مرادقلی 41/3 6 هفته (12 جلسه) 2.500.000
مکالمه 2

شنبه و سه شنبه

13:00-14:30 خانم ايل غمي 37/3 6 هفته (12 جلسه) 2.500.000
روزنامه چهارشنبه 12:30-14 آقای زمانی 39/3 6 هفته (12 جلسه) 1.250.000
* کلاس هایی با کمتر از 5 دانشجو تشکیل نخواهد شد.
آموزش خوشنویسی فارسی ( از مقدماتی تا پیشرفته)
نام دوره روز ساعت استاد طبقه/اتاق توضیحات شهريه(ریال)
خط تحریری

شنبه و سه شنبه یا یک‌شنبه و چهارشنبه

13:00-16:00 آقای افشار 36/3 6 هفته (12 جلسه) 3.000.000
خط نستعلیق

روزهای دوشنبه

13:00-16:00 آقای افشار 36/3 6 هفته (6 جلسه) 3.000.000
خط شکسته نستعلیق

روزهای دوشنبه

13:00-16:00 آقای افشار 36/3 6 هفته (6 جلسه) 3.000.000
دوره های عالی ادبیات
درس ها ی بهار 1398 روز ساعت توضیحات
شعر فارسی کهن، نثر فارسی کهن، شعر فارسی در دورۀ معاصر، نثر فارسی در دورۀ معاصر، حافظ، شاهنامۀ فردوسی، گلستان و بوستان سعدی، مثنوی مولوی، آشنایی با سینمای ایران، آشنایی با موسیقی ایران، آشنایی با تاریخ ایران شنبه تا چهارشنبه متغییر (یا از ساعت 09:00 تا 12:00 و یا 13:00 تا 16:00) 9 تا 12 هفته
  • مدت زمان اتمام دوره های کوتاه مدت از مقدماتی 1 تا پیشرفتۀ 2 حدوداً سیزده ماه است.
  • مدت زمان اتمام دوره های بلند مدت از مقدماتی تا پیشرفته حدوداً پانزده ماه است.