مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی، دوره های آموزش زبان فارسی به دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی را به شرح زیر برگزار می نماید.
دوره های کوتاه مدت
دوره ها روز ساعت توضیحات
مقدماتی 1 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 12:00 15 ساعت در هفته به مدت 6 هفته
مقدماتی 2 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 12:00
مقدماتی 3 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 12:00
میانی 1 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 12:00
میانی 2 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 12:00
میانی 3 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 12:00
پیشرفتۀ 1 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 12:00
پیشرفتۀ 2 شنبه تا چهارشنبه 09:00 - 12:00
دوره های بلند مدت
مقدماتی 1 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 13:00 - 16:00 6 ساعت در هفته به مدت 10 هفته
مقدماتی 2 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 13:00 - 16:00
میانی 1 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 13:00 - 16:00
میانی 2 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 13:00 - 16:00
پیشرفته شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 13:00 - 16:00
دوره های عالی ادبیات
درس ها روز ساعت توضیحات
شعر فارسی کهن، نثر فارسی کهن، شعر فارسی در دورۀ معاصر، نثر فارسی در دورۀ معاصر، حافظ، شاهنامۀ فردوسی، گلستان و بوستان سعدی، مثنوی مولوی، آشنایی با سینمای ایران، آشنایی با موسیقی ایران، آشنایی با تاریخ ایران شنبه تا چهارشنبه متغییر (یا از ساعت 09:00 تا 12:00 و یا 13:00 تا 16:00) 9 تا 12 هفته
  • مدت زمان اتمام دوره های کوتاه مدت از مقدماتی 1 تا پیشرفتۀ 2 حدوداً سیزده ماه است.
  • مدت زمان اتمام دوره های بلند مدت از مقدماتی تا پیشرفته حدوداً پانزده ماه است.