آزمایشگاه زبان مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی
آزمایشگاه مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی در ضلع شمالی طبقۀ همکف ساختمان، جنب بخش مؤلفان قرار دارد. این آزمایشگاه دارای دستگاه پیشرفتۀ مرکزی و 20 کابین برای استفادۀ همین تعداد زبان آموز است. از ابتدای سال 1390 قابلیت های دستگاه رایانه به دستگاه مرکزی اضافه شد تا علاوه بر داشتن یک نمایشگر رومیزی جهت دید مدرسان، از کاربردهای مختلف رایانه ای نیز بتوان در آزمایشگاه استفاده کرد. از ابتدای سال 1390 فعالیت های آزمایشگاه به طور تمام وقت و مستمر برای دوره های فشردۀ صبح و دوره های بلند مدت بعد از ظهر آغاز شده است و کماکان ادامه دارد. از سال 1394 ، به دلیل افزایش حجم فعالیت ها، کلاس های درس مرکز مجهز به نمایشگر بزرگ دیواری شدند.
بعضی از اهداف آزمایشگاه زبان در محدودۀ خود آزمایشگاه و همچنین در کلاس های درس عبارتند از:
    - مشاهدۀ فیلم های آموزشی، مستند یا سینمایی برای تقویت مهارت های گوش کردن و صحبت کردن
    - مشاهدۀ آن دسته از فیلم ها که نیاز به سوال و جواب بیشتری دارند، با تمرکز بر شیوۀ ارتباطی (Communicative Method)
    - تدریس کتاب های آموزشی خاص آزمایشگاه زبان با تمرکز بر شیوۀ ارتباطی (Communicative Method)
    - مشاهدۀ فیلم های آموزشی مبتنی بر تکرار جملات با تمرکز بر شیوۀ شنیداری- دیداری (Audio-Lingual Method) .
در حال حاضر بیش از 15 مدرس به طور مستمر از مجموعۀ آزمایشگاه زبان استفاده می کنند.

برنامه و ساعات کار آزمایشگاه زبان

دوره کوتاه مدت - صبح ها - 1395
روز مدرس ساعت مدرس ساعت
شنبه خانم سعيده ميرترابي مقدماتي ۳ 10:15 الی 9   12 الی 10:45
یکشنبه   10:15 الی 9 خانم مريم خليل خانه پيشرفته ۲ 12 الی 10:45
دوشنبه آقاي كاميار عابدی مياني 2 10:15 الی 9 آقاي كاظم هزاوه‌اي مقدماتي 1 12 الی 10:45
سه شنبه دكتر مهدي هادي مياني ۲ 10:15 الی 9 دكترفرنوش طاهرلو مقدماتي ۳ 12 الی 10:45
چهارشنبه خانم فاطمه مهديان پيشرفته۱ 10:15 الی 9 خانم زهرا ملكشاهي مياني ۲ 12 الی 10:45


دوره بلند مدت - عصرها - 1394
روز مدرس ساعت مدرس ساعت
شنبه خانم بهاره مراد قلي پيشرفته 16:15 الی 15 خانم بهاره مراد قلي پيشرفته 17:45 الی 16:30
دوشنبه خانم الهام بابايي مياني ۱ 16:15 الی 15 خانم الهام بابایی - میانی 1 17:45 الی 16:30
چهارشنبه خانم مهرنوش طاهرخاني مياني ۲ 16:15 الی 15 خانم مهرنوش طاهرخاني مياني ۲ 17:45 الی 16:30