شرایط پذیرش و پیش ثبت نام برای گروه D: که شامل دانشجویان غیر ایرانی مشغول به تحصیل در دانشگاه های ایران می شود،
کافی است حداکثر یک هفته پیش از شروع ترم مدارک خود را از طریق سامانۀ نام نویسی به شرح زیر ارسال نمایند:

نکته مهم