شرایط پذیرش و پیش ثبت نام برای گروه C : که شامل دارندگان روادید کار، پروانه اقامت، روادید سیاسی و خدماتی و خانوادۀ ایشان می باشند،
کافی است حداکثر یک هفته پیش از شروع ترم مدارک خود را از طریق سامانۀ نام نویسی به شرح زیر ارسال نمایند:

نکته مهم

ارائۀ معرفی نامه از شرکت برای آن دسته از متقاضیانی که با ویزای A (ورود) قصد نام نویسی در این مرکز را دارند الزامی است.  لازم به ذکر است در این نامه باید قید شود که تمدید ویزای فرد متقاضی به عهدۀ آن شرکت می باشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شمارۀ 22717120-21-98+، داخلی 1 ثبت نام، تماس حاصل فرمایید.